GDPR - info o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách společnosti.

Proces zpracování osobních údajů zákazníků  splňuje zákon č.110/2019 Sb. a č.111/2019 Sb., ve znění pozdějších/aktuálních novelizací.

 

Společnost Medus s.r.o. , IČ: 28744331, se sídlem V podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30245 jako „správce“ zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (objednávky na našem e-shopu, zákaznická linka).

Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

V případě e-shopu se tak jedná o údaje, které nám sdělíte při objednávce či registraci, a to zejména v rozsahu:

Jméno

Příjmení

Adresa fakturační, doručovací

E-mail

Telefonní číslo

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.).

Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme.

Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

Správce Vaše osobní údaje zpracovává pouze za účelem:

uzavření a plnění smlouvy

zákaznická podpora

spravování uživatelských účtů

vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností

zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím e-mailu

Poskytnutí údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech, např. poskytovatelům přeprav.  Pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

Jedná se o:

Externí účetní společnost (za účelem zpracování daňových povinností vyplívající z uzavřených objednávek)

poskytovatelé kurýrní a logistické služby jako je Česká pošta, PPL, EMS

poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);

osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu

Internetový nákupní portál Heureka

 

Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi).

Údaje získané v rámci objednávky  zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále je máme uloženy pouze po dobu určenou dle přísluš.zákona.

Upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb, resp. na základě legislativy, která se k poskytování služeb vztahuje, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu 5ti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Pravidelně kontrolujeme zabezpečení osobních údajů a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Přihlašovací údaje jsou zálohované a všechna data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se rozumí jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, který dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat nebo nebude možné Vám službu poskytovat v plném rozsahu či kvalitě).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);

splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);

zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k  zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Právo na přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu: info@vahy-tukomery.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní. Vaše data jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

 

NOVINKY

Tonometr digi. VEROVAL COMPACT+ CONNECT s bluetooth, na zápěstí 12,5-21cm,  3roky záruka* Tonometr digi. VEROVAL COMPACT+ CONNECT s bluetooth, na zápěstí 12,5-21cm, 3roky záruka* Kompaktní tonometr s moderními funkcemi s přesnými výsledky měření. Pro každého, komu není příjemné svůj tlak měřit na paži, nebo preferuje snadnou přenosnost.
1209 Kč 18.01.2024
FAMIDOC FDIR-V22  Bezkontaktní čelní teploměr 2v1 FAMIDOC FDIR-V22 Bezkontaktní čelní teploměr 2v1 Bezkontaktní teploměr s 1vteřinovým měřením, certifikovaný zdravotnický prostředek
1080 Kč 02.01.2024
Beurer UB 90 vyhřívací dečka +5let záruka! Beurer UB 90 vyhřívací dečka +5let záruka! Díky vyhřívací dečce už se nestane, že by vám byla zima...
2260 Kč 13.03.2023
všechny novinky

Zboží bylo úspěšně přidáno do nákupního košíku.

Přejít do košíku/ dokončit nákup Chci nakoupit ještě další zboží